Прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате Онлайн Магазина "Кутия любов" на www.boxlove.eu, собственост на ГравАрт ЕООД 
Използването на този уеб сайт означава, че вие ги приемате и сте съгласни с тях. 
Тези условия обвързват всички потребители. 
Фирмата си запазва правото да променя тези условия, като актуализира публикацията на сайта. 
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ГравАрт ЕООД, 
ЕИК 202072438, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Вл. ливада №5В, 
наричано по-долу за краткост МАГАЗИН/САЙТ, 
и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на платформата www.boxlove.eu
При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.boxlove.eu или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Преминаването през процеса на поръчка на нашия сайт има силата на договор за покупко-продажба. Задълженията по този договор се смятат за изпълнени с доставката на стоката, която сте поръчали. В отделни случаи можем да поискаме допълнителна идентификация и си запазваме правото да откажем сключването на договор. Детайлите за вашата поръчка се съхраняват електронно и са достъпни от менюто „Поръчки”, видимо на екрана Ви след като сте се регистрирали. Вие получавате и всички детайли по вашата поръчка на имейл адреса, който сте ни оставили. 

Права и отговорности на страните


 • Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. ГРАВАРТ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.boxlove.eu


 • Ограничение на отговорността


 • С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

  • Промяна на цени на стоки


  • МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. Намаление на цените се извършва с код за намаление, промоция или оферта. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.


  Общи приложения


  Условията за ползване на BoxLove са задължителни за всички потребители на Магазина. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

  Условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от BoxLove по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. BoxLove има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Във всеки един случай на промяна на общите условия BoxLove ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Магазина. В този смисъл Вие като Потребител имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

  Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Магазина се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не означава, че останалите разпоредби са недействителни или неприложими. ГравАрт ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ГравАрт ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

  Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ГравАрт ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

  ГравАрт ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Магазина, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.


  Сключване на договор


  Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане. Продавачът ще изпрати на Купувача уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. 

  Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.


  Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите


  Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

  1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

  2. Име и адрес за контакти на собственика: 
  ГРАВАРТ ЕООД, ЕИК: 202072438 , България, ПК 1138, гр. София, ул. Вл. ливада №5В, 
  имейл: boxlove.eu@gmail.com
  телефон на потребителя - 0878 732 223.

  3. Всички цени са с включено ДДС.

  4. Стойността на транспортните разходи за доставка се калкулира на база тегло - тя се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане. 
  5. МАГАЗИНЪТ не налага допълнителна стойност при използване на предоставените средства за комуникация с нас. 
  6. Плащането на стоките е съобразено с чл. 93, ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) 
  Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Доставка”. 
  Условията на плащане са посочени в раздел „Как да платя” 
  7. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от: 
   - датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; 
   - в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; 
   - в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части. 
  За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива - телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.
  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

  До ГравАрт ЕООД гр. Сливен 8800, бул. Стефан Караджа №6 тел. 0878 732 223 e-mail: boxlove.eu@gmail.com 

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: 
  .................................................................................................................................. /описание на продукта/ 
  Стоката е поръчана на ......................................... 
  Стоката е получена на .............................. /посочва се датата на получаване от потребителя/ ......................................................................................................................................................................................................../Име на потребителя/получателя/ 
  Гр./с...................................................................... Адрес на потребителя/ ................................................................................................................................................. 
  Банкова сметка/IBAN/ ............................................................ 
  Титуляр.................................................................................................... 
  Банка........................................................................ 
  Подпис на потребителя ....................................... (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) 
  Дата................................  


  МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). 

  В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил (не включва разходите за доставка) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора. 

  МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по PayPal или банкова сметка на клиента. МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

  ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 5 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора. 
  Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. 

  Важно: Артикули, изпълнени по индивидуална поръчка, НЕ ПОДЛЕЖАТ на връщане! От съображения за сигурност - хранителни продукти НЕ ПОДЛЕЖАТ на връщане!

  8. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА

  Несъответствия на стоките и рекламации 

  При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя. ​ 
  В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума. ​ При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0878 732 223. 
  При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА. ​ 
  При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. 
  МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.boxlove.eu. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

  Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

  Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

  За решаване на спорове посетете страницата  ADR


  Доставка / Shipping


  Доставка: 
  В България работим основно с Еконт https://www.econt.com
  Спиди https://www.speedy.bg ​ - по желание на клиента  
  За чужбина използваме DPD, БГПощи, Интерлогистика или избран от клиента куриер. 

  Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение, в случай че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена. 
  Клиентът трябва да прегледа Стоките в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

  Please note: To Bulgaria we work exclusively with Econt, https://www.econt.com/en/ and sometimes Speedy https://www.speedy.bg or Leo Expres https://www.leoexpres.bg/en. Abroad we use DPD, BG Posts, Interlogistics or a customer-selected courier.


  • Опакви и специални изисквания


  • СТАНДАРТНА - с външна цветна или бяла опаковка и етикет с надпис по Ваше желание

   С ПРИОРИТЕТ - СЪБОТНА, С ФИКСИРАН ЧАС ИЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА - Доставка в събота, на определена дата или ДО фиксиран час Цена: €2.99  

   БЕЗПЛАТНА ОПАКОВКА ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА ЗА ПОРЪЧКИ НАД €70

  • Важно
  •  - Можете да поръчате опаковка при избора на продукт 

    - СТАНДАРТНАТА опаковка е външна цветна или бяла опаковка според повода или желанието и етикет с надпис по Ваше желание. За осигуряване на доставката в цялостен и не увреден вид, куриерите допълнително опаковат пратките в бабъл фолио или пакет. 
    - СПЕЦИАЛНАТА опаковка може да бъде: 
      - с бяла или цветна хартия, което включва индивидуална опаковка на всеки продукт, по желание стикери свързани с повода и външна опаковка в кашон, кутия, кошница или хартия, със етикет и надпис 'С любов за  .......  (името на получателя)' или друг по ваше желание.


   Начини на плащане


   Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта boxlove.eu са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.

   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

   ГравАрт ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт.

   В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента. Плащането с карта към ГравАрт ЕООД се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, при които ГравАрт ЕООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.


   Основната валута, с която работим е лева, но можем (при заявено желание) да ви изпратим и Paypal payment request / фактура в Euro, British Pound, Canadian Dollar или U.S. Dollar. 

   Начини на плащане и възстановяване на суми 

   1. Плащане чрез PayPal 
   За да използвате системата на PayPal е необходимо да имате регистрация в - www.paypal.com Нашият e-mail адрес в PayPal е boxlove.eu@mail.bg. След получаване на информация за постъпилото плащане и ще стартираме изпълнението на вашата поръчка. ​ 

   2. Плащане с банков превод ​ 
   Поръчката ви ще бъде изпратена по куриер след като парите от направения превод постъпят по сметката ни в банката: 
   IBAN: BG64BPBI79421200025413, Банка: Пощенска банка (България) АД 

   3. Възстановяване на суми ​ 
   При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя от страна на МАГАЗИНА, те се извършват единствено с банков превод. В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ на разходите за доставка) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.


   Защита на личните данни


   С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информациясе използва единствено с цел обработка и изпълнение на Вашата заявка за продукти.

   Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица. 

   Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят абонамента си по всяко време, при желание от тяхна страна. 


   Алкохол / Alcohol


   Алкохолът се доставя основно от големите търговски вериги в страната: 
   Metro Cash and Carry - Bulgaria https://www.metro.bg
   Lidl - Bulgaria https://www.lidl.bg/
   Billa - Bulgaria https://www.billa.bg/
   Merkanto - Sliven, Bulgaria https://www.merkanto.com/​ 

   Важно: Изпращаме алкохол само до България. Възрастта на всеки клиент ще бъде потвърдена от куриера преди да се завърши доставката на стоката. Клиентите трябва да потвърдят, че са над минималната възраст, необходима за законно закупуване на алкохол в Българя (18), и че законно имат право да купуват продукти, съдържащи алкохол. 

   Please note: We only ship to Bulgaria. The age of every customer will be verified by the delivery driver before they conclude the delivery of the goods. The customers have to confirm that are above the minimum age required to legally purchase alcohol in Bulgaria (18), and that are legally allowed to purchase products containing alcohol.


   Собствеността


   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


   Отговорност


   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.


   Лични данни


   ГравАрт ЕООД е администратор на лични данни. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679, Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, ГравАрт ЕООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Клиентите и определяни в отделен документ - Политика за поверителност


   Публикуване на Ревю


   Писането на Ревюта, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.

   В момента на регистрацията на дадено Ревю на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

   Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

   •   - Да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази, които могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач.
   •   - да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката 
    - да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: net, internet, wisky) 
    - да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва: всяко Ревю да бъде публикувана в раздел „Ревюта” 
    - да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги 
    - да не публикува информации и/или детайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача 
    - да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер 
    - да не използва Ревюта като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта
    - да се увери, че въведените от него информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата и на други лица, авторски права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.


   Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Ревюта към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

   •  - качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права 
     - качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност 
     - качените файлове не съдържат информация свързана с други лица 
     - качените файлове не съдържат URL-та или watermark-и към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.


   Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно Ревю, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата.


   В случай че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта


   Форсмажорни обстоятелства


   Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.   Кои сме ние / About us


   GRAVART EOOD 
   Address: ul. Vl. livada №5B, Sofia, 1138, Bulgaria. 
   Sole Proprietorship 
   Owner: Dora Peneva 
   Company registration number: 202072438 

   ГРАВАРТ ЕООД ЕИК/ПИК: 202072438 . 
   Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София 1138, ул. Вл. ливада №5В.  
   МОЛ: Дора Пенева. 

   Дружеството извършва продажба на стоки и услуги на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.boxlove.eu 
   Можете да се свържете с нас по много начини. Готови сме да отговорим на всичките ви въпроси в кратки срокове! Телефон/Viber/WathsApp: (00359) 878 732 223 
   E-mail: boxlove.eu@gmail.com 
   Facebook: https://www.facebook.com/boxlove.eu/
   Instagram: https://www.instagram.com/boxlove.eu

   Последна актуализация на 31.05.2021 г.